Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen Boudoir en een cliënt waarop Boudoir deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Uitvoering overeenkomst

 1. Boudoir zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige en professionele wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Boudoir maakt bij het uitvoeren van de behandeling gebruik van deugdelijke materialen en instrumenten.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan specialiste worden verteld.
 3. Boudoir is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Annulering en Annuleringskosten

 1. Indien de cliënt de afspraak voor de behandeling annuleert, dan worden de overeengekomen behandelkosten als annuleringskosten aan de cliënt in rekening gebracht. Annulering dient telefonisch of via de e-mail te geschieden.
 2. Indien de cliënt later dan het afgesproken tijdstip voor de behandeling bij Boudoir komt, dan heeft Boudoir het recht de behandeling in te korten of te annuleren. De totale overeengekomen behandelkosten worden aan de cliënt in rekening gebracht

4. Persoonsgegevens & privacy

Zie onze privacy statement.

5. Betaling

 1. Boudoir vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of pinbetaling te voldoen.

6. Aansprakelijkheid

 1. Boudoir is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Boudoir is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Boudoir is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten en incidenten

 1. Klachten over de behandeling dienen door de cliënt zo spoedig mogelijk aan Boudoir kenbaar te worden gemaakt. De cliënt dient zijn klacht zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven, zodat Boudoir in staat is adequaat te reageren. Klachten worden door Boudoir zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.
 2. Na het indienen van de klacht dient de cliënt Boudoir de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het feit dat Boudoir een klacht onderzoekt, betekent niet dat Boudoir erkent dat de door haar uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
 3. Is er sprake van een incident in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en heeft het incident of kan het incident consequenties hebben voor de cliënt, dan wordt de cliënt van het incident in kennis gesteld. Incidenten worden door Boudoir geregistreerd.

10. Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Boudoir het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Boudoir wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels.

11. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Boudoir en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

12. Geheimhouding

 1. Boudoir is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Boudoir verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Voor 16.30 uur besteld
morgen in huis

GRATIS VERZENDING
Vanaf €75,00​

perfume-channel-ico

Samples
Altijd 2 gratis samples

PROFESSIONEEL ADVIES
Mail ons of kom langs in de winkel​